DOKUMENTY

opłaty za wydawanie dokumentów

 

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 7/2010 z dnia 1 września 2010 r. w/s zmian w Instrukcji Kancelaryjnej I LO
(wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. nr 97, poz. 624)):
- za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, zaświadczenia oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
- opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.
 
Wysokość opłat skarbowych ustala Minister Finansów.
 
Obecnie -  odpowiednio do rozporządzenia MF - koszty te wynoszą: 
- za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, zaświadczenia oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą: 26 zł
- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej: 9 zł
 
Konto szkoły, na które można wnosić opłaty:
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podl. 
ul. Sadowa 11  08-300 Sokołów Podl.
nr 28 9221 0000 0002 1744 2000 0010
tytuł wpłaty: opłata za.....
BIP RSS
 
CMS Toruń