strona główna

2016-05-22 WYWIAD Z DYREKTOREM KGS NEUSTADT TOBIASEM HUNFELDEM

 

W maju 2015 roku została podpisana umowa partnerska między I LO a  Kooperatywną Szkołą Zbiorczą KGS Neustadt am Rübenberge koło Hanoweru, której celem jest wymiana międzykulturowa, kształtowanie u uczniów postawy tolerancji, wzajemnego szacunki i otwartości.

W dniach 21-28 maja postanowienia zapisane w umowie przybiorą realne kształty. I LO będzie bowiem gospodarzem polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Zachęcamy do przeczytania wywiadu z dyrektorem KGS Neustadt am Rübenberge, panem Tobiasem Hunfeldem.


 

Wywiad z dyrektorem KGS Neustadt Tobiasem Hunfeldem

 

Jak duża jest prowadzona przez pana szkoła?

Obecnie w szkole jest 1541 uczniów, 130 nauczycieli oraz 35 pracowników niepedagogicznych.

Kiedy szkoła została utworzona?

KGS Neustadt została utworzona w 1974 roku.

W nazwie szkoły jest słowo kooperatywny. Do czego odnosi się ta kooperacja?

U nas kooperują ze sobą trzy rodzaje szkół ponadpodstawowych: szkoła główna Hauptschule (nauka trwa 5 lat), szkoła realna Realschule (nauka trwa 6 lat) oraz Gimnazjum (nauka trwa 13 lat) -  zarówno w kwestii zajęć lekcyjnych, jak w pozostałych kwestiach życia szkolnego. Od 5 do 10 klasy (uczniowie w wieku od 10 do 16 lat) uczniowie są rozmieszczeni według roczników w pracowniach obok siebie. Uczniowie z danego rocznika mają zajęcia międzyoddziałowe z muzyki, plastyki, w-f, kół zainteresowań. Uczniowie z różnych typów szkół ponadpodstawowych korzystają ze wspólnej stołówki, bufetu, terenu szkolnego, uczestniczą we wspólnym życiu szkolnym. Przedmioty takie jak matematyka, niemiecki, angielski itp. nauczane są oddzielnie dla danego typu szkoły w zespołach klasowych. Jeśli uczeń szkoły głównej( Hauptschule) jest szczególnie dobry z matematyki i/lub angielskiego może uczestniczyć w zajęciach z tych przedmiotów przewidzianych dla uczniów szkoły realnej (Realschule), tak samo uczeń szkoły realnej może uczestniczyć w zajęciach adresowanych do uczniów gimnazjum. Jeśli uczeń gimnazjum nie radzi sobie z materiałem, może przenieść się do szkoły realnej, a uczeń szkoły realnej do szkoły głównej. Taki uczeń nie musi opuszczać szkoły i rozstawać się z przyjaciółmi, kształci się bowiem nadal w tym samym budynku. Dzięki współpracy trzema typami szkół ponadpodstawowych uczniowie mogą osiągać lepsze wyniki, ponieważ stwarzamy im bardzo dobre warunki do nauki.

Z czego jest pan jako dyrektor szkoły szczególnie dumny?

Z przyjaznej atmosfery panującej w szkole, z wyposażenia, dobrej renomy szkoły i oczywiście z uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

Jak zorganizowana jest nauka w ostatnich 3 latach gimnazjum? Czy uczniowie przypisani są do konkretnej klasy?

W dziesiątym roku nauki uczniowie przypisani są jeszcze do konkretnej klasy. Natomiast w przedostatnim i ostatnim roku nauki uczęszczają na kursy i tutoria z przedmiotów, które zdają na egzaminie maturalnym. Uczniowie wybierają profil z trzema przedmiotami, które realizują w zakresie rozszerzonym. Poza tym realizują program obowiązkowy uczęszczając na kursy z przedmiotów nauczanych w zakresie podstawowym. Wyniki uzyskane przez uczniów na poszczególnych kursach, stanowią 2/3 oceny maturalnej. Raz w tygodniu uczniowie uczestniczą w tutorium, spotykają się ze swoim tutorem, który nie tylko naucza w zakresie rozszerzonym, ale także pełni rolę wychowawcy.

Jak wygląda matura w KGS Neustadt, z ilu przedmiotów uczniowie muszą przystąpić do egzaminu?

Zasadniczo wszystkie osiągnięcia z ostatnich dwóch lat nauki wliczają się do matury - każdy kurs, każda praca klasowa, każda ocena. Nie wszystkie przedmioty można zdawać na egzaminie maturalnym. Uczniowie zdają pięć przedmiotów z trzech dziedzin wiedzy: matematyczno – przyrodniczej, językowej i  nauk społecznych. Pisemna maturę uczniowie zdają z czterech przedmiotów, które wybierają na początku przedostatniej klasy gimnazjum. Piąty przedmiot uczniowie zdają ustnie. Egzamin maturalny stanowi 1/3 oceny maturalnej.

KGS Neustadt ma duże doświadczenie, jeżeli chodzi o międzyszkolną wymianę młodzieży. Z jakimi szkołami współpracuje prowadzona przez pana szkoła? Jakie są Pana zdaniem najważniejsze zalety wymian międzyszkolnych?

Prowadzimy wymianę ze szkołą w Hiszpanii (Walencja), Francji (Besancon) Finlandii (Lathi) i Chinami (Shenzhen). Nasi uczniowie wyjeżdżają również na wycieczki językowe do Anglii. Zaletami wymiany międzyszkolnej są między innymi:

 doskonalenie umiejętności językowych

 przyrost wiedzy w sferze edukacji międzykulturowej, rozwijanie samodzielności uczniów, ich zdolności adaptacyjnej nauka samodzielności.

Jakie oczekiwania ma pan wobec wymiany młodzieży z I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie?

Chciałbym, aby uczniowie mogli:

 lepiej poznać Polskę, która w dalszym ciągu jest dla wielu młodych ludzi nieznanym sąsiadem

 poznać polska kulturę i doświadczyć polskiej gościnności

 wymienić poglądy dotyczące jakości lekcji, wzajemnego uczenia się.

 

Interview mit Herrn Hunfeld, dem Schulleiter der KGS Neustadt am Rübenberge

Könnten Sie uns sagen, wie groß Ihre Schule ist? Wie viele Schüler, Lehrer und andere Angestellte gibt es?

Wir haben hier zurzeit eine Gesamtschülerzahl von 1541 Schülerinnen und Schüler, 130 Lehrkräfte und 35 weitere Beschäftigte. • Wann wurde KGS Neustadt gegründet? Die KGS wurde im Jahr 1974 gegründet.

Im Namen der Schule steht das Wort kooperativ. Worauf bezieht sich die Kooperation?

Bei uns kooperieren die drei Schulzweige Hauptschule, Realschule und Gymnasium sowohl im Unterricht als auch im Schulleben. So sind unsere Klassen in den Jahrgängen 5-10 (also vom Alter von ca.10 Jahren bis ca. 16 Jahren) nach Jahrgängen räumlich nebeneinander untergebracht. Jahrgangsweise haben sie klassenübergreifend Unterricht in den Fächern Musik, Kunst, Sport und lernen zusammen in den Arbeitsgemeinschaften. Sie nutzen dieselbe Mensa und Cafeteria, haben einen gemeinsamen Jahrgangsraum und werden jahrgangsweise von einer Sozialpädagogin betreut, sie nutzen den gleichen Schulhof und erleben so ein gemeinsames Schulleben. In Fächern wie Mathematik, Deutsch, Englisch usw. werden sie in den Klassen getrennt voneinander unterrichtet. Wenn z.B. ein Hauptschüler besonders gut in Mathematik und/oder Englisch ist, kann er in diesen Fächern am Unterricht im Realschulzweig teilnehmen, ebenso ein Realschüler am Unterricht des Gymnasialzweiges. Wenn ein Schüler auf dem Gymnasium nicht gut mitkommt, kann er in den Realschulzweig wechseln, ein Realschüler ebenso in den Hauptschulzweig. Er sieht aber seine Freunde weiterhin und muss nicht die Schule verlassen. Durch die Kooperation können alle Schüler viel einfacher höherwertige Abschlüsse bis hin zum Abitur erlangen, da wir alle Möglichkeiten in unserer Schule anbieten können.

Worauf sind Sie als Schulleiter Ihrer Schule besonders stolz?

Auf das gute zwischenmenschliche Klima an der Schule, auf die Ausstattung, den guten Ruf der Schule und natürlich auf die Schülerinnen und Schüler, auf die Lehrkräfte und die Mitarbeiter!

Wie ist das Lernen in der Oberstufe des Gymnasiums organisiert. Sind die Schüler einer Klasse zugeschrieben oder besuchen sie bestimmte Kurse?

Im Jahrgang 10 besuchen die Schüler in der Einführungsphase noch Klassen. Die Schüler der Jahrgänge 11 und 12 besuchen Kurse und sind nach ihren Prüfungsfächern in Tutorien zusammengefasst. Die Schülerinnen und Schüler wählen ein Profil mit drei Fächern, in denen sie auf einem erhöhten Niveau arbeiten, dazu gibt es ein Pflichtprogramm von anderen Kursen auf grundlegendem Niveau. Die Leistungen, die in der Kursen erbracht werden, gehen mit zwei Dritteln in die Abiturnote ein, ein Drittel ergibt sich aus den abschließenden Abiturprüfungen. Einmal in der Woche treffen sich die Schülerinnen und Schüler im Tutorium mit ihrem Tutor, bzw. ihrer Tutorin, der/die nicht nur einen Kurs auf erhöhtem Niveau unterrichtet, sondern praktisch die Funktion eines Klassenlehrers übernimmt.

Wie sieht in der KGS das Abitur aus? In welchen Fächern müssen die Schüler das Abitur obligatorisch machen?

Grundsätzlich gilt: Alle in den Jahrgängen 11 und 12 erbrachten Leistungen zählen für das Abitur. Jeder Kurs, jede Klausur und jede Note. Es gibt Belegungsverpflichtungen und nicht in allen Fächern kann das Abitur abgelegt werden. Grundsätzlich müssen die drei Felder der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer, der sprachlichen Fächer und der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer alle in den fünf Prüfungsfächern abgedeckt sein. Das schriftliche Abitur wird in vier Fächern geschrieben, die die Schülerinnen und Schüler am Beginn der zweijährigen Oberstufe auswählen. In einem weiteren Fach wird die mündliche Abiturprüfung abgelegt. Die Abiturprüfung zählt ungefähr ein Drittel der Abiturnote.

Ihre Schule hat viel Erfahrung, wenn es um Schüleraustausche geht. Mit welchen Schulen arbeiten sie zusammen?

Was sind Ihrer Meinung nach die größten Vorteile des Schüleraustausches? Wir haben einen regelmäßigen Austausch mit Schulen in Valencia (Spanien), Frankreich (Besancon), Finnland (Lathi), China (Shenzhen) und England (nur Sprachreise, keine Schule). Vorteile sind u.a.: - Verbesserung der Sprachkompetenz - Lernzuwachs im interkulturellen Bereich, Selbstständigkeit, Anpassungsfähigkeit, Eigenverantwortung

Welche Erwartungen hat Ihre Schule im Hinblick auf den deutsch- polnischen Austausch mit dem Marie Skłodowska-Curie Lyzeum?

- Polen kennenzulernen, der immer noch viel zu unbekannte Nachbar für deutsche Jugendliche;

- die polnische Kultur mit viel Musik, Gesang und Theater und die Gastfreundschaft der Polen zu erleben

- Jugendliche zu erleben, die sehr "natürlich" sind - Intensiver Austausch über die Qualität von Unterricht, gegenseitiges Lernen.

 

zdjęcia z KGS Neustadt: TUTAJ

BIP RSS
 
CMS Toruń